P   PROVJERA MOGUĆNOSTI GRADNJE, PREGLEDI I IZRADE ELABORATA

Kako bi se uopće utvrdilo da je na predmetnoj parceli moguća gradnja planiranih sadržaja određene namjene, te kako bi se utvrdili svi bitni parametri za izradu projekta potrebno je obaviti nužne predradnje s ciljem otklanjanja budućih problema i nepoznanica. Predradnje obuhvaćaju provjeru mogućnosti gradnje, obilazak lokacije i razgovor s investitorom, detaljan pregled lokacije, zračne snimke dronom, izradu snimke postojećeg stanja, izradu projektnog zadatka.

Elaborati su potrebni kao podloge u projektiranju i kao stručne studije koje su sastavni dio glavnog projekta i dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske i lokacijske dozvole, te za potvrde glavnih projekata od nadležnih javnopravnih tijela. U sklopu navedenog su predviđeni elaborat etažiranja, elaborat zaštite na radu, elaborat zaštite od buke, elaborat zaštite od požara i ostali elaborati npr. geodetski elaborat.

 

PL   ISHOĐENJE LOKACIJSKE INFORMACIJE, PROVJERA ZAKONSKIH MOGUĆNOSTI GRADNJE I PRIKUPLJANJE DOKUMENTACIJE

Podnošenjem kompletiranog zahtjeva nadležnom uredu, za predmetnu informaciju bitno je utvrditi koja je prostorno-planska dokumentacija na snazi temeljem koje su definirane mogućnosti gradnje na parceli poput izgrađenosti, iskoristivosti, namjene, broja etaže, visine, oblikovanja i ostalih urbanističkih parametara gradnje.

Temeljem lokacijske informacije, te uvidom u nadležne prostorne planove, važeće zakone i propise, analizira se mogućnost organizacije zemljišta s ciljem kvantificiranja mogućnosti parcele (npr. namjena, količina i smještaj moguće gradnje).

 

PZ   IZRADA PROJEKTNOG ZADATKA I PROGRAMA, OBILAZAK LOKACIJE I RAZGOVOR S INVESTITOROM

Sastankom s investitorom i posjetom lokaciji stječe se širi uvid u predmetnu tematiku i izrađuje se projektni zadatak za predmetni projekt. U sklopu projektnog zadatka analiziramo specifične potrebe i mogućnosti investitora u smislu vrste i količine sadržaja projekta, kako bi se već u početku rješenje usmjerilo i optimiziralo realnim potrebama.

Temeljem provjere mogućnosti gradnje i sastanka s investitorom u skladu sa željama i potrebama investitora definiraju se svi potrebni prostorni sadržaji i njihove detaljne namjene. Planira se namjena svake prostorije i pripadajuća potrebna kvadratura čime se formira detaljan program koji je osnova za daljnje projektiranje. Sve navedeno definirano je projektnim zadatkom, koji je daljnja podloga i uputa za projektiranje sljedećih faza projekta.

 

PS   DETALJAN PREGLED LOKACIJE, IZRADA SNIMKE POSTOJEĆEG STANJA I IZRADA ZRAČNIH SNIMKI DRONOM

Posjetom lokaciji utvrđuju se svi parametri bitni za daljnje projektiranje. Fotografiranjem, mjerenjem i ostalim radnjama zatečeno stanje se detaljno evidentira kako bi se što kvalitetnije definirao projektni zadatak, postojeća ograničenja i mogućnosti. (npr. evidentiranje postojeće infrastrukture, instalacija na parceli i sl.).

Temeljem detaljne izmjere postojećeg stanja građevine izrađuju se nacrti u primjerenom mjerilu, te sukladno Zakonu služe za stvaranje podloga za daljnje projektiranje (npr. za rekonstrukciju postojeće zgrade).

Izradom zračnih snimki stječe se cjelovit uvid u položaj parcele, okoliš i okolnu izgradnju. Navedeno je od velike pomoći prilikom uklapanja građevine u postojeći okoliš i strukturu. (npr. fotografije se koriste prilikom izrade 3D fotomontaža). Također fotografije se preklapaju s geodetskim snimkom kako bi se nadopunile svim informacijama s parcele koje nisu u geodetskom snimku.

 

EE   ELABORAT ETAŽIRANJA

Osnovna svrha etažiranja je ishođenje vlasničkog lista za poseban dio nekretnine (stan, poslovni prostor, garažu i sl.) Obuhvaća pripremu stručnih podloga radi uspostave vlasništva nad pojedinim dijelovima zgrade.

 

ER   ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

Predmetnim elaboratom daje se prikaz svih tehničkih rješenja za primjenu svih pravila zaštite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima. U smislu propisa treba ga izraditi za sve građevine namijenjene radu s njima pripadajućim pomoćnim prostorijama (skladišta, sanitarne prostorije, ambulante, prostorije za odmor i dr.), komunikacijskim površinama, instalacijama i uređajima.

 

EB   ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE

Predmetnim elaboratom daje se prikaz mjera zaštite od buke i dokazuje se da razina buke u određenom prostoru ili na određenom radnom mjestu neće biti veća od dopuštenih vrijednosti. Elaboratom zaštite od buke obično se rješava i problem zaštite od izvora vanjske buke. Izrađuje se najčešće za rješavanje zaštite od buke tihih prostora i/ili pojedinih radnih mjesta unutar bučnih industrijskih i zanatskih pogona ili za rješavanje zaštite od buke koja se iz bučnih industrijskih pogona širi u susjedne tihe zone ili građevine druge namjene.

 

EP   ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

Predmetnim elaboratom prikazuje se skup podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o potrebnim mjerama sustavne zaštite od požara u građevinama. Izrađuje se samo za građevine skupine 2 (zahtjevne građevine), te za ostale slučajeve propisane Zakonom i pravilnicima.

 

EO   ELABORATI OSTALO

Moguća je izrada i ostalih potrebnih elaborata ukoliko se pokaže potreba za istima. Tako da je npr. u slučaju zahtjevnijeg terena parcele i neevidentiranih međa potrebno izraditi odgovarajuću geodetsku podlogu za projektiranje kojom se definiraju visine i položaj svih objekata i ostalih elemenata na parceli.

 

 

KONTAKT

/    Telefon     

: +385 95 447 0447

: +385 1 6521 240

/    Email    

: info@projektant.hr

/    Web:

: www.projektant.hr

  Sjedište

      Drniš 

: Splitska ulica 6,

  22320 Drniš

/    Glavni ured

      Zagreb 

: Trnsko 13 B,

  10020 Zagreb

Submitting Form...

The server encountered an error.

Zahvaljujemo!

Želite započeti projekt?

Mi možemo pomoći.

DOGOVOR

PRISTUP

NAPREDAK

ZADOVOLJSTVO

 

 ..da dobro napravimo.

Copyright © PROJEKTANT

projektant.hr  210503-1020-P-MS