G   IZRADA GLAVNOG PROJEKTA/RJEŠENJA

U suradnji s projektantima drugih struka, u funkciji glavnog projektanta, koordiniramo različite aspekte projekta da bi formirali potrebnu projektnu dokumentaciju za ishođenje pravomoćne građevinske dozvole.

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, te stručnim pravilnicima i tehničkim propisima.

U sklopu navedenog su predviđeni poslovni glavnog projektanta, glavni arhitektonski projekt/rješenje, glavni projekt/rješenje konstrukcije, glavni projekt/rješenje vodovoda i odvodnje, glavni elektrotehnički projekt/rješenje, glavni strojarski projekt i geodetski projekt.

 

GP   POSLOVI GLAVNOG PROJEKTANTA

Svi projekti moraju biti međusobno usklađeni.

Temeljem imenovanja investitora, sukladno Zakonu o gradnji, koordinira se izrada svih glavnih projekata pojedinih struka potrebnih za ishođenje pravomoćne građevinske dozvole. Glavni projektant odgovoran je za međusobnu usklađenost svih glavnih projekata. Ukoliko s obzirom na postojeću zakonsku regulativu nije potrebno izraditi projekt, izrađuje se rješenje za pojedino strukovno područje potrebne razine detaljnosti.

 

GA   IZRADA GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA/RJEŠENJA

Svi projekti moraju zadovoljavati važeću prostorno plansku dokumentaciju i sve lokacijske uvjete.

Detaljnijom tehničkom razradom idejnog projekta/rješenja prikazuju se svi bitni građevinski elementi i gabariti građevine. Sadrži tekstualni i grafički dio i služi kao podloga za izradu svih ostalih strukovnih glavnih projekata. Sadrži proračune, nacrte i opise konstruktivnih elemenata građevine, te je usklađen s ostalim projektima glavnog projekta. Ukoliko s obzirom na postojeću zakonsku regulativu nije potrebno izraditi projekt, izrađuje se rješenje za pojedino strukovno područje potrebne razine detaljnosti.

 

GK   IZRADA GLAVNOG PROJEKTA/RJEŠENJA KONSTRUKCIJE

Prikazuje tehničko rješenje kojim se dokazuje mehanička otpornost i stabilnost građevine. Sadrži proračune, nacrte i opise konstruktivnih elemenata građevine, te je usklađen s ostalim projektima glavnog projekta. Ukoliko s obzirom na postojeću zakonsku regulativu nije potrebno izraditi projekt, izrađuje se rješenje za pojedino strukovno područje potrebne razine detaljnosti.

 

GF   IZRADA GLAVNOG PROJEKTA/RJEŠENJA FIZIKA ZGRADE

Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade prema važećem Zakonu o gradnji sastavni je dio glavnog projekta izuzev zahvata definiranih posebnim pravilnicima. Projekt prikazuje i dokazuje tehničke zahtjeve u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevinskog dijela zgrade, tehničkih sustava grijanja, ventilacije, hlađenja, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete. Ukoliko s obzirom na postojeću zakonsku regulativu nije potrebno izraditi projekt, izrađuje se rješenje za pojedino strukovno područje potrebne razine detaljnosti.

 

GV   IZRADA GLAVNOG PROJEKTA/RJEŠENJA VODOVODA I ODVODNJE

Prikazuje tehničko rješenje instalacija vodovoda, kanalizacijske i oborinske odvodnje. Sadrži proračune, nacrte i opise sustava, te je usklađen s ostalim projektima glavnog projekta. Ukoliko s obzirom na postojeću zakonsku regulativu nije potrebno izraditi projekt, izrađuje se rješenje za pojedino strukovno područje potrebne razine detaljnosti.

 

GE   IZRADA  GLAVNOG ELEKTROTEHNIČKOG PROJEKTA/RJEŠENJA

Prikazuje tehničko rješenje instalacija jake i slabe struje (rješenje rasvjete, raspored utičnica i sl.). Sadrži proračune, nacrte i opise elektrotehničkih instalacija, te je usklađen s ostalim projektima glavnog projekta. Ukoliko s obzirom na postojeću zakonsku regulativu nije potrebno izraditi projekt, izrađuje se rješenje za pojedino strukovno područje potrebne razine detaljnosti.

 

GS   IZRADA  GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA/RJEŠENJA

Prikazuje tehničko rješenje projektiranih termo-tehničkih instalacija (grijanje i priprema tople vode, ventilacija, klimatizacija). Sadrži proračune, nacrte i opise termo-tehničkih sustava, te je usklađen s ostalim projektima glavnog projekta. Ukoliko s obzirom na postojeću zakonsku regulativu nije potrebno izraditi projekt, izrađuje se rješenje za pojedino strukovno područje potrebne razine detaljnosti.

 

GG   IZRADA GEODETSKOG PROJEKTA/SKICE

Ukoliko je potrebno usklađivati stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, formirati građevnu česticu u katastru, provesti iskolčenje i evidentiranje građevine, te ako je potrebno prema posebnom Zakonu evidentirati građevinu, u sklopu glavnog projekta se izrađuje i geodetski projekt koji je usklađen s ostalim projektima glavnog projekta.

 

KONTAKT

/    Telefon     

: +385 95 447 0447

: +385 1 6521 240

/    Email    

: info@projektant.hr

/    Web:

: www.projektant.hr

  Sjedište

      Drniš 

: Splitska ulica 6,

  22320 Drniš

/    Glavni ured

      Zagreb 

: Trnsko 13 B,

  10020 Zagreb

Submitting Form...

The server encountered an error.

Zahvaljujemo!

Želite započeti projekt?

Mi možemo pomoći.

DOGOVOR

PRISTUP

NAPREDAK

ZADOVOLJSTVO

 

 ..da dobro napravimo.

Copyright © PROJEKTANT

projektant.hr  210503-1020-P-MS